Home

Samenvatting

(Bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Saldo per 1 januari

25.603

29.759

28.459

31.151

30.139

Stortingen

7.537

Vaststellen Jaarstukken 2022

7.537

Onttrekkingen

-376

Vaststellen Jaarstukken 2022

-376

Verwacht resultaat

-3.005

-1.300

2.692

-1.011

69

Saldo per 31 december

29.759

28.459

31.151

30.139

30.208

Algemene reserve
De algemene reserve is nodig om onverwachte financiële tegenvallers en risico's op te vangen. De verwachte omvang van de algemene reserve aan het einde van 2027 zal naar verwachting € 30,2 miljoen bedragen, wat een toename is van € 4,6 miljoen ten opzichte van de stand in de jaarrekening van 2022.
Voor het beheer van de algemene reserve gelden specifieke richtlijnen om onvoorziene tegenvallers en risico's aan te pakken. Het is vereist dat de ratio van het weerstandsvermogen minstens 0,6 bedraagt, maar we streven naar een waarde van 1.
Bovendien moet de minimale omvang van de reserve ten minste 10% van de begrotingsuitgaven bedragen, gebaseerd op de begrotingen van de drie voorgaande jaren voordat de begroting voor het huidige jaar wordt opgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21