Paragrafen

Lokale heffingen en belastingen

In onderstaand overzicht worden de woonlasten vergeleken van Deurne ten opzichte van de gemeenten Helmond, Gemert-Bakel, Someren, Asten en het landelijke gemiddelde:

COELO-Woonlasten

Woonlasten 2023

Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

Deurne

159

202

486

847

213

309

486

1.008

Asten

154

295

475

924

225

295

475

995

Someren

181

188

451

820

232

188

451

871

Gemert-Bakel

214

209

568

991

245

209

568

1.022

Helmond

255

187

474

916

304

187

474

965

Landelijk gemiddelde

266

199

403

868

329

213

403

945

In bovenstaande tabel zijn de gegevens over het jaar 2023 opgenomen, dit omdat de gegevens van andere gemeenten voor het begrotingsjaar 2024 nog niet bekend zijn.
COELO berekent de lasten voor afval op basis van een hoger aantal ledigingen van de restafval- en Gft-container dan wat in Deurne gebruikelijk is omdat COELO uitgaat van het landelijk gemiddelde aantal ledigingen van de containers.

Gemiddelde WOZ-waarde woningen (bedragen x € 1.000)

Deurne

452

Asten

466

Someren

458

Gemert-Bakel

453

Helmond

400

Landelijk gemiddelde

474

Onderbouwing tarieven

In de thema’s in de begroting zijn alleen de kosten opgenomen die direct betrekking hebben op het primaire proces. De kosten van overhead worden centraal op een apart taakveld begroot.
Als er tarieven worden gehanteerd, worden naast de directe kosten van het betreffende taakveld ook de kosten van overhead meegerekend.
In deze paragraaf wordt een onderbouwing gegeven van de tariefberekening van die tarieven. Deze is:

Dit percentage wordt gebruikt als opslag op het uurloon van de gehele organisatie. In de begroting 2024 zijn de totale overheadslasten € 14,4 mln. en de directe personeelskosten € 13,3 mln. Het opslagpercentage voor de overhead: komt daarmee op 108%.
Voor 2024 is het uurtarief (inclusief deze opslag): € 122.

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21