Paragrafen

Financiering

4 Financiering

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen van het treasurybeheer binnen de gemeente, de financiering van de gemeente, de liquiditeitspositie en de stand van zaken rond de gemeentelijke beleggingen.
Treasurybeheer en financieringsbeleid
Het treasurybeheer is gericht op het minimaliseren van de gemeentelijke rentelasten en risico’s op de korte en lange termijn. Voorwaarden hierbij zijn:

  • Rente- en andere financieringsrisico’s blijven beheersbaar.
  • Een duurzame toegang van de gemeente tot de financiële markt is verzekerd.
  • De permanente beschikbaarheid van bancaire diensten tegen minimale kosten.

In mei 2023 is het treasurystatuut 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. In het treasurystatuut zijn de doelstellingen van de treasuryfunctie binnen de gemeente nader geformuleerd en geconcretiseerd aan de hand van de drie deelgebieden van treasury: risicobeheer, gemeentefinanciering en kasbeheer. Daarnaast is in het treasurystatuut aandacht voor de administratieve organisatie en interne controle van de treasuryfunctie.

Financieringsbeleid
Het financieringsbeleid is erop gericht om zo lang mogelijk de uitgaven met ‘kort geld’ te financieren en pas vaste leningen aan te trekken (consolideren) wanneer dat noodzakelijk is. Er wordt gestreefd om de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico’s te beheersen. Bij het afsluiten van leningen wordt rekening gehouden met de bestaande leningenportefeuille, de rentevisie, kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21