Paragrafen

Openbaarheid

Wet Open Overheid

Per 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden, ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de invoering van de Woo veranderde een aantal zaken. De belangrijkste hieronder op een rij:

  • Er is een onafhankelijk adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding aangesteld;
  • Bestuursorganen vallend onder de Woo hebben formeel een contactpersoon Woo benoemd waarbij iedereen terecht kan met vragen over de beschikbaarheid van overheidsinformatie;
  • Bestuursorganen maken hun informatiehuishouding op orde;
  • Op termijn verplicht de Woo tot het actief openbaar maken van aangewezen informatie (actieve openbaarmaking);
  • De termijn voor het afhandelen van een verzoek om informatie (passieve openbaarmaking) wordt maximaal vier weken, met een mogelijke verlenging van twee weken;
  • Gelet op de verkorte beslistermijn is het zaak om snel de informatievraag in beeld te krijgen en daarvoor in contact te treden met de verzoeker;
  • Zoals al onder de Wob kunnen persoonlijke beleidsopvattingen openbaar worden gemaakt, die lijn wordt onder de Woo voortgezet;
  • Ook van informatie ouder dan vijf jaar is het uitgangspunt dat deze openbaar wordt gemaakt.
Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21