Home

Samenvatting

De Begroting 2024 is als volgt opgebouwd:

 • Financiële ontwikkeling
 • Thema’s met vraag naar middelen
 • Paragrafen
 • Financiële begroting

Financiële ontwikkeling
De financiële ontwikkeling geeft inzicht in waar de gemeente Deurne, financieel gezien, op dit moment staat. Het is een financiële samenvatting van de begroting. De belangrijkste resultaten komen hier aan bod. Er wordt gekeken naar de stand van de algemene reserve, het weerstandsvermogen en het investeringsprogramma.

Thema's
De thema’s zijn opgebouwd uit:

Opgave raadsprogramma
Hier wordt de stand van zaken met betrekking tot de lopende raadsopdrachten toegelicht.

Wat willen we bereiken en gaan we er voor doen?
Per thema worden de doelstellingen en activiteiten uitgewerkt.

Ontwikkelingen
Hier worden de actuele ontwikkelingen toegelicht.

Wat gaat het kosten?
Hier worden alle vraag naar middelen en dekkingsvoorstellen behandeld per thema. Er is per thema een financieel overzicht opgenomen. In deze begroting zijn enkele taakvelden onder een ander thema vermeld ten opzichte van de begroting 2023. Hierdoor kunnen de thema's financieel niet een op een vergeleken worden met de thema's uit de begroting van 2023.

Verbonden partijen
In het thema zijn de verbonden partijen opgenomen die betrekking hebben op het thema.

Indicatoren
In het thema zijn indicatoren opgenomen die betrekking hebben op het thema.

De personeelskosten (inclusief salarissen) worden verspreid over de diverse thema's financieel verantwoord. Bij de jaarrekening analyseren wij de personeelskosten op totaal niveau van de gehele organisatie.

Paragrafen
Naast de thema’s moeten gemeenten minimaal zeven thema-overstijgende paragrafen in de begroting opnemen. Dit is een verplichting vanuit de Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). In de paragrafen staat belangrijke informatie voor raadsleden waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Deze 7 verplichte paragrafen gaan over:

 • Lokale heffingen en belastingen
 • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • Onderhoud kapitaalgoederen
 • Financiering
 • Bedrijfsvoering
 • Openbaarheid
 • Verbonden partijen / Samenwerkingen in de regio
 • Grondbeleid

Financiële begroting
In de financiële begroting is aanvullende informatie te vinden zoals:

 • Overzicht van incidentele baten en lasten
 • Geprognosticeerde balans
 • EMU-saldo
 • Meerjareninvesteringsprogramma 2024-2027
 • Overzicht van Reserves en voorzieningen 2024-2027
 • Overzicht van lasten en baten per taakveld
Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21