Thema's

Gezond wonen en leven

DOEL

In het thema ‘Gezond wonen en leven’ gaat het om een gezonde en leefbare woonomgeving en de keuzes die daarvoor worden gemaakt vanuit klimaat, natuur, volksgezondheid en ruimtelijke kwaliteit.

De hoofdambitie uit de Toekomstvisie Deurne 2030 is nog steeds actueel:
“Werken aan een hoogwaardig woon-, leef- en verblijfklimaat: zorgen voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving met een goed voorzieningenniveau. Hiermee neemt Deurne een volwaardige en complementaire positie in ten aanzien van het stedelijk gebied en zet Deurne in op een innovatieve verduurzaming van de agrosector”.

Er is sprake van spanning tussen de verdere verstedelijking en ontwikkelingen in landbouw en natuur. Deurne wil een vitaal platteland én gezonde, leefbare kernen. Dit vraagt om structuurversterking en transitie (lees nieuwe balans). Samenwerking met andere overheden is nodig om de (grensoverstijgende) opgaven en uitdagingen op te pakken.

Het terugdringen van overlast en verbeteren van het woon- en leefklimaat zijn belangrijke aandachtspunten. Uitgangspunt is een duurzame, voor de toekomst houdbare situatie. Ontwikkelruimte en ondersteuning voor (agrarisch)ondernemers zijn nodig om een passende omvorming van het buitengebied te krijgen.

Ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit, een aantrekkelijke gemeente en de leefbaarheid van wijken, kleine kernen en het landelijk gebied hangen direct samen met een passende woningvoorraad in aantal en kwaliteit (zie thema betaalbaar en divers wonen). Daarnaast is een goede bereikbaarheid hier onlosmakelijk mee verbonden (zie thema goede bereikbaarheid). Daarbij vormen een krachtige lokale economie en werkgelegenheid een belangrijke motor voor de leefbaarheid in een gemeente (zie thema een gezonde lokale economie).

Tenslotte heeft Deurne de ambitie om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Daarmee sluit Deurne aan bij de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs.

x € 1.000
Lasten € -11.141
Baten € 8.047
Saldo € -3.094
Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21