Paragrafen

Bedrijfsvoering

Algemeen
Het realiseren van doelstellingen is mede afhankelijk van een goede sturing en van een goede interne bedrijfsvoering. In deze paragraaf gaan we in op actuele ontwikkelingen op deze terreinen.


Planning en Control
Als vertegenwoordiging van de inwoners van onze gemeente heeft de raad een sturende en controlerende rol. De vraag welke doelen de gemeente nastreeft en welke maatregelen en middelen daarvoor beschikbaar zijn beantwoorden we in de begroting. De controle op de uitvoering vindt plaats via raadsoverzichten en de jaarstukken.  In de raadsoverzichten rapporteren we over de wijzigingen van de begroting en kan de raad de begroting aanpassen. In het jaar daarop leggen we in de jaarstukken verantwoording af over het hele begrotingsjaar.

Continu sturen
De gemeente Deurne is eind 2019 gestart met Continu sturen, met als doelstelling tussentijds grip te hebben, te houden en waar mogelijk bij te kunnen sturen door te anticiperen op interne & externe ontwikkelingen. Met andere woorden continu inzicht in de financiële positie en mogelijkheid om besluitvorming op te starten voor nieuwe initiatieven. Hierdoor is er géén vertraging doordat bestuur of organisatie moet wachten op een fiat van de gemeenteraad op de mutatie verwerkt in een van de P&C-producten. Continu sturen is een instrument wat het mogelijk maakt om tijdig te kunnen bijsturen op beleid en/of financiën.

Gemeentefinanciën op langere termijn onzeker
Het kabinet heeft een éénmalige rijksbijdrage van 1 miljard toegevoegd aan het gemeentefonds. Na 2026 gaat de rijksbijdrage weer fors omlaag. We zetten daarom ook in op het versterken van de robuustheid van onze gemeentefinanciën. We doen dit door zoveel mogelijk onzekerheden financieel te vertalen in deze begroting.

Digitaal werken
In de afgelopen jaren zijn stappen gezet om meer digitaal te kunnen werken, zo zijn de werkplekvoorzieningen vervangen door een mobiele variant en kunnen vergaderingen digitaal plaats vinden.

Dienstverlening: Eén loket en één ontmoetingstafel
We investeren in onze gemeenschappelijke dienstverlening onder één dak, waarbij steeds meer sprake is van één loket en één ontmoetingstafel. Inwoners worden dan snel op het juiste spoor gezet. Deze toegevoegde waarde groeit door naar gemeenschappelijke dienstverlening waarin de vraag van de klant centraal staat. Effectieve en efficiënte dienstverlening dus. Daarnaast heeft de gemeente in 2023 de visie op dienstverlening geactualiseerd. Tevens is integraal samengewerkt in de tot totstandkoming van het  uitvoeringsplan 2024 om de dienstverlening aan onder andere inwoners en ondernemers structureel te verbeteren.  
Krapte arbeidsmarkt
Wat niet aan de gemeente Deurne voorbij gaat, is de krapte op de arbeidsmarkt. Om alle ambities uit te kunnen voeren, hebben we gekwalificeerde medewerkers nodig. Het werven, binden en boeien van medewerkers blijkt in de overspannen arbeidsmarkt een behoorlijke opgave. Deze opgave gaan we te lijf door ons te onderscheiden van andere werkgevers. Hiervoor richten we ons 'talenten benutten'. Talenten van ons huidige en toekomstige medewerkers. Dit vraagt tijd, energie en financiële middelen.
Daarnaast werken we onder andere in Peelverband samen en etaleren we ons als aantrekkelijke werkgever. Zodat we ook in 2024 voor alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners klaar staan, want:
“Deurne. Daar doen we het voor.”

Organisatieontwikkeling
Binnen Deurne zijn we in 2023 gestart met een organisatieontwikkeltraject "Samen op Pad". Dit traject heeft de eerste jaren tot doel meer koers te verkrijgen en te houden; talentontwikkeling te stimuleren en de interne samenwerking op een hoger niveau te brengen.
Dit vraagt de komende jaren om teamcoachings- en werkgerelateerde individuele coachtrajecten.  Zo is er binnen de organisatie al gestart met een Management leiderschapsopleiding die komende jaren voortzetting  verdient. In 2024 starten medewerkers eveneens een ontwikkeltraject om zo de gewenste organisatie met gedrag en houding te realiseren.
Om de gewenste organisatie te worden zijn onder andere doorzettingsvermogen en financiële middelen nodig. De benodigde opleidingen zullen daarom de komende jaren toenemen en afgezet tegen de loonsomkosten leiden tot een percentage van 2,4. Overigens, dit percentage is in lijn met andere gemeentelijke organisaties.
Uiteraard geldt ook hier:
“Deurne. Daar doen we het voor.”

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21