Home

Samenvatting

Onderstaand overzicht laat de ontwikkelingen zien van de begrotingssaldi vanaf het raadsoverzicht van juli 2023. De volgende ontwikkelingen zijn in beeld gebracht:

  • Bestaand beleid
  • Kapitaalslasten
  • Loon- & prijsontwikkelingen
  • Gemeentefonds
  • Ontwikkelingen (bestaand beleid)
  • Overige technische mutaties (administratieve wijzigingen)
  • Wens
  • Dekkingsvoorstel

Na het verwerken van de ontwikkelingen, kent het begrotingssaldo het volgende verloop:

Meerjarenbegroting 2024-2027

-1.300

2.692

-1.011

69

Waarvan:

Structureel

881

3.994

-467

26

Incidenteel

-2.181

-1.302

-544

43

Voor de provincie is vooral het structurele saldo van belang. Het structurele saldo geeft aan of een gemeente op de lange termijn financieel gezond is. De algemene uitkering daalt in 2026 fors waardoor er vanaf dat jaar minder inkomsten zijn voor de gemeente. Dit werkt door in de navolgende jaren. De algemene uitkering stijgt minder snel dan de kosten die de gemeente maakt. Dit is een landelijk probleem. De VNG is hierover in onderhandeling met het Rijk. Vanuit de VNG is het advies gekomen om een reële begroting te maken en eventuele tekorten zichtbaar te maken. Voor Deurne betekent dit dat het jaar 2026 structureel een tekort laat zien en dat er in 2027 een klein positief resultaat wordt verwacht. Incidentele tekorten worden onttrokken uit de algemene reserve. Nadat alle ontwikkelingen zijn verwerkt resteert er in 2024 en in 2027 een positief structureel saldo. De begrotingsresultaten worden toegevoegd, danwel onttrokken aan de algemene reserve.
In bovenstaande tabel is de meest actuele stand van de financiële positie van Deurne meegenomen. De begroting is gebaseerd op de financiële stand van het raadsoverzicht van juli. Dit in verband met de voortgang van het begrotingsproces. De cijfers van het raadsoverzicht september, oktober en november en de septembercirculaire zijn niet opgenomen in deze begroting. De meest actuele financiële positie vindt u terug op het raadsoverzicht van 7 november. Dit is het raadsoverzicht van de raad tot en met 7 november, inclusief de financiële gevolgen van de begroting.
Bestaand beleid
De mutatie op het bestaand beleid bestaat voornamelijk uit de verwerking van de uitgangspunten voor loon-ontwikkeling en de verwerking van gewijzigde aantallen zoals bij reisdocumenten. Ook de huur- en pachtopbrengsten zijn aangepast. De prijsontwikkeling is opgenomen onder een apart kopje (loon- en prijsontwikkeling).

Het overzicht van de uitgangspunten is te vinden onder de financiële begroting.
Gemeentefonds (algemene uitkering)
Jaarlijks verschijnen minimaal drie circulaires. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota en december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. De meicirculaire 2023 is volgens planning verschenen. Deze circulaire is een uitwerking van de Voorjaarsnota 2023 en een actualisatie van het accres De totale algemene uitkering die Deurne ontvangt bedraagt in 2024 € 68 miljoen.

Meicirculaire
Accressen
Via de normeringsystematiek ‘samen trap op en samen de trap af’ wordt de algemene uitkering van het gemeentefonds geïndexeerd, ook wel het accres genoemd. In de meicirculaire 2023 zijn de accressen vanaf 2022 bijgewerkt. Voor alle jaren vanaf 2022 is sprake van een opwaartse bijstelling van het accres. De accressen zijn flink hoger dan aangekondigd in de voorgaande circulaires. Voornaamste reden zijn de effecten van hogere rijksuitgaven (voor o.a. defensie, opvang vluchtelingen en inflatie) die in de voorjaarsnota zijn verwerkt. Voor Deurne zorgt dit tot een aanzienlijke stijging van € 1,4 miljoen in 2023 oplopend tot € 4,3 miljoen in 2027. Vanaf 2026 laat de algemene uitkering in algemeenheid een daling zien. In 2026 ontvangt Deurne € 3,5 miljoen minder dan in 2025. Dit terwijl de kosten juist stijgen.
Jeugdgelden
De jeugdgelden zijn een risico. Het Rijk heeft deze alleen voor het jaar 2024 definitief toegekend. Daarna is nog geen definitieve vergoeding toegezegd. De gemeente Deurne heeft deze gelden wel structureel in de begroting opgenomen (met goedkeuring van de Provincie). Er vindt overleg plaats tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk over de jeugdgelden en de verwachting is dat het Rijk ook na 2024 een vergoeding zal blijven uitkeren. Waarschijnlijk wel met de nodige opgelegde maatregelen. Ook met deze maatregelen is rekening gehouden bij het structureel opnemen van deze middelen in de begroting.

Kapitaalslasten
Dit zijn de afschrijvings- en rentelasten die samenhangen met de investeringen die de gemeente doet. Net als bij de hypotheek, wordt een investering in meerdere jaren afgeschreven. De afschrijftermijnen zijn vastgelegd in de financiële verordening. Een aantal investeringen zijn uitgesteld/naar voren geschoven, waardoor de kapitaalslasten pas later gaan lopen. Hierdoor is er in 2024 een voordeel.

Ontwikkelingen en wensen
In de begroting 2024 zijn per thema de ontwikkelingen toegelicht. Ontwikkelingen bestaan enerzijds uit de financiële gevolgen van taken en wetgeving opgelegd door het Rijk. En anderzijds uit middelen om de basis van het bestaand beleid verder op orde te brengen. De 'wensen' zijn een eerste financiële vertaling van het raadsprogramma.

In onderstaand overzicht worden de totale ontwikkelingen en wensen per thema opgesomd.

Nieuwe ontwikkelingen en wensen
De grootste ontwikkelingen en wensen waarop ingezet wordt, zijn:

  • Investeren in de 5 kernopgave (Vitale kernen, Vitaal Buitengebied, Gezonder Deurne, Duurzaam Deurne en Intern en Extern samenspel/Dienstverlening)

- Samen op weg naar een Duurzaam Deurne
- Het voorzieningenniveau op peil houden
- Beheer en onderhoud van de openbare ruimte
- Gezonder Deurne
- Dienstverlening
- Krappe arbeidsmarkt
- Organisatie ontwikkeling

Financiële positie
De financiële positie van de gemeente Deurne ziet er positief uit. Er blijven wel veel onzekerheden en risico's. Ook zijn er nog een aantal uitdagingen (PM posten) waarover nog geen besluiten zijn genomen, maar die wellicht wel leiden tot een behoorlijke vraag naar middelen. Het is goed om hier bewust van te zijn.

Onderwerp

2023

2024

2025

2026

Duurzaamheid algemeen (projecten)

PM

PM

PM

PM

Integraal Huisvestingsplan

PM

PM

PM

400

Arbeidsvoorwaarden

PM

PM

PM

PM

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

PM

PM

PM

PM

N270 - Helmondsingel

PM

PM

PM

PM

Omgevingswet; totale invoeringskosten

PM

PM

PM

PM

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21