Thema's

Een zorgzame en veilige gemeente

DOEL

Deurne is een sociale gemeente waar inwoners betrokken zijn met elkaar en voor elkaar. De gemeente faciliteert dat sociale betrokkenheid vorm krijgt. De opgave voor Deurne is dat iedereen mee kan doen op sociaal en maatschappelijk vlak.
De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Inburgering en Participatiewet. Instandhouding en verdere optimalisering van het bestaande netwerk zijn van belang. Er moet een transformatie komen in de zorg; de zorg moet dichtbij, meer preventief, meer maatwerk, normalisering en indien mogelijk lichtere zorg. Dit vraagt om nog specifiekere en eerdere inzet van ondersteuning en hulpverlening.
Deurne kent een breed netwerk van vrijwilligers en verenigingen die hier samen met professionele sociale partners een bijdrage aan leveren. Maatschappelijke participatie wordt gestimuleerd op het gebied van Wmo en Jeugd, en op het gebied van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verdere ontwikkeling van de nulde lijn is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Beheersbaarheid van kosten en het creëren van een sociaal netwerk en vangnet dichtbij de cliënt zijn belangrijke opgaven voor Deurne. Vanuit lokale netwerken, vrijwilligersorganisaties, betrokken ondernemers, het Werkbedrijf en samenwerkende instellingen wordt participatie mogelijk gemaakt en gestimuleerd. De Participatiesamenleving bindt inwoners aan Deurne. Of ze nu jong of oud zijn, iedereen wil deel uit maken van een samenleving waarin meedoen de norm is.

x € 1.000
Lasten € -47.200
Baten € 7.940
Saldo € -39.260
Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21